Lehrbetriebsportal

ESCADA2 Logo

Lehrbetriebsportal - AppInfo

WebsiteService
TitleLehrbetriebsportal.WebsiteLehrbetriebsportal.API
ProductESCADA2 - Website LehrbetriebsportalESCADA2 - API Lehrbetriebsportal
DescriptionESCADA2 - Website for companies that train apprenticesESCADA2 - Web-API for companies that train apprentices
Versionv1.2207.0919.8297v1.2207.0919.8297
CompanyJCS Software AGJCS Software AG
Creation-date19.09.2022 15:56:14 (BNT27)19.09.2022 15:55:44 (BNT28)
zurück zur Startseite