Lehrbetriebsportal

ESCADA2 Logo

Lehrbetriebsportal - AppInfo

WebsiteService
TitleLehrbetriebsportal.WebsiteLehrbetriebsportal.API
ProductESCADA2 - Website LehrbetriebsportalESCADA2 - API Lehrbetriebsportal
DescriptionESCADA2 - Website for companies that train apprenticesESCADA2 - Web-API for companies that train apprentices
Versionv1.2210.1027.8335v1.2210.1122.8361
CompanyJCS Software AGJCS Software AG
Creation-date27.10.2022 11:00:22 (CAD01)*.822.11.2022 13:36:50 (CAD02)*.8
zurück zur Startseite